squeeze

หลังจากที่เกิดประเด็นเรื่องการออกรุ่นของ Debian ส่งผลกระทบต่อระบบใหญ่ที่ถือว่าการปรับรุ่นทุก ๆ 2 ปีนั้นถี่เกินไป อันเป็นการเพิ่มภาระและค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร ทาง Debian เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้

Debian จึงตั้งโครงการชื่อ LTS (Long Term Support) เพื่อเข้ามาดูแลและจัดการเรื่องการปรับปรุุงความปลอดภัยให้กับ Debian GNU/Linux 6.0 (รหัส Squeeze) โดยต่ออายุการดูแลจากเดิมที่สิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ออกไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คือเป็นเวลา 5 ปีนับจากที่ Squeeze ออก

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้