hurd

หลังจากที่มี โครงการ port อย่างไม่เป็นทางการมานาน (ตั้งแต่ปี 1999 ในรุ่น Slink) ตอนนี้ Debian GNU/Hurd 2013 ได้ประกาศออกรุ่นเป็นครั้งแรกแล้ว

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้