wireless

จาก ตอนที่แล้ว ที่ได้เกริ่นถึง ifupdown แบบปกติไปแล้ว คราวนี้จะมาดูการใช้งานลักษณะอื่นบ้าง โดยในตอนนี้จะกล่าวถึงการตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย

ถ้าเครือข่ายของคุณเป็นแบบไร้สาย จะมีค่าพารามิเตอร์ของ Wi-Fi ที่ต้องเซ็ตด้วย ซึ่งคำสั่งสำหรับสั่งแบบ manual ก็คือ iwconfig ซึ่งอยู่ในแพกเกจ wireless-tools เช่น คำสั่งง่ายๆ สำหรับตรวจหา wireless interface ในเครือข่ายก็:

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้