svn

หากเราต้องการใช้งาน Subversion เพื่อช่วยให้เราเขียนโค๊ดได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ใน debian แล้วเราสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแค่พิมพ์

# aptitude install subversion

หากเราต้องการติดตั้ง svn server เพื่อใช้เป็นที่เก็บข้อมูลต่างๆ แล้ว เราสามารถใช้ svnserve ได้ทันที แต่การใช้งานวิธีนี้อาจไม่เหมาะสม เช่น ไม่สามารถใช้งานได้บนระบบเครือข่ายที่ติดตั้ง proxy บางโปรแกรม และไม่ค่อยเป็นที่นิยม บนระบบอินเตอร์เน็ตนิยมใช้งานผ่านโปรโตคอล http มากกว่า ซึ่งมีคนใจดีทำโมดูลให้สามารถใช้งาน SVN ร่วมกับ apache webserver ได้ จึงขอแนะนำในที่นี้

เริ่มแรกต้องติดตั้ง apache และ โมดูลที่ใช้งานก่อน

# aptitude install apache2 libapache2-svn

เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วตรวจสอบดูก่อนว่า apache ได้ enable โมดูล dav_svn ไว้ให้แล้วหรือยัง โดยใช้

# a2enmod dav_svn
Topic: 
Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้