จะ Migrade Radhat9 เป็น Debain

ศึกษาคำสั่งที่แตกต่าง คร่าว ๆ ดังนี้ครับ

Command Function comments
Equivalent Debian Apt-get or dpkg command
Redhat RPM command
Install a packageIn Debian there is no reason to manually download a package - apt-get takes care of that for you
apt-get install jpilot
rpm -hiv jpilot-0.99.2-1.i386.rpm
Get basic package information
dpkg -s jpilot
rpm -qi jpilot
List all files in a package
dpkg -L rsync
rpm -ql rsync
What package owns this file?
dpkg -S /bin/rsync
rpm -qf /usr/bin/rsync
Remove a package
apt-get remove rsync
rpm -e rsync
List all packages
dpkg -l
rpm -qa
Find package based on partial string
dpkg -l 'rsync*'
rpm -qa |grep rsync
update system
apt-get update; apt-get upgrade
up2date -uv
Start, stop restart daemons
/etc/init.d/sshd start; /etc/init.d/sshd stop; /etc/init.d/sshd restart
services sshd start; services sshd stop; services sshd restart

เอามาจาก http://xtronics.com/reference/rpm2apt-dpkg.htm

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้