reportbug แบบส่งเมลเอง

ตอนที่แล้ว เราพูดถึงการรายงานบั๊กด้วย reportbug ในสถานการณ์ปกติไปแล้ว ซึ่งจะเห็นว่าสะดวกมากทีเดียว ที่ไม่ต้องเปิดเว็บเบราว์เซอร์เลย ถ้าเซ็ตระบบเมลไว้เรียบร้อย แต่ถ้าคุณใช้ระบบเมลอื่น เช่น web mail ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบ debian ที่คุณใช้ล่ะ?

ปัญหาข้อแรกคือ reportbug จะส่งเมลโดยใช้ที่อยู่ในเครื่อง ซึ่งอาจจะเป็น user@localhost.localdomain ก็ได้ และอีกข้อหนึ่งคือ เมลจะส่งออกไปไม่ได้ ถ้าระบบของคุณไม่ได้เซ็ตไว้ให้รับ-ส่งเมล (ซึ่งเป็นเหตุผลที่คุณใช้ web mail)

ปัญหาข้อแรก คือที่อยู่เมลที่จะใช้ส่งรายงาน คุณกำหนดได้ใน /etc/reportbug.conf หรือ ~/.reportbugrc โดยกำหนดค่า realname และ email เช่น

# Default "from" email address and real name (override with env. vars.)
email "somchai@example.com"
realname "Somchai Klahan"

นั่นจะมีผลถ้าคุณส่งเมลโดยผ่าน SMTP server ที่เครื่องอื่นได้ แต่ถ้าคุณใช้ web mail ล้วน ๆ ทั้งรับและส่งเมลล่ะก็ อาจจะปล่อยค่าข้างบนไว้ไม่ต้องแก้ แล้วมาที่ปัญหาข้อที่สอง คือการส่งเมล

คุณสามารถสร้างรายงานบั๊กโดยไม่ส่งได้ โดยใช้ตัวเลือก -o <filename> ของ reportbug

$ reportbug -o report.txt package

คุณจะผ่านกระบวนการปกติของ reportbug จนถึงขั้นสุดท้าย ราวกับว่าคุณกำลังจะส่งเมลจริง ๆ แต่เนื้อหาเมลจะเขียนลงในแฟ้มที่กำหนดแทน โดยมีเนื้อหาคล้าย ๆ อย่างนี้:

Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 7bit
From: Somchai Klahan <somchai@example.com>
To: Debian Bug Tracking System <submit@bugs.debian.org>
Subject: libx11-6: Thai XIM does not filter keys when NumLock/CapsLock is on
Bcc: Somchai Klahan <somchai@example.com>
Message-ID: <20070924063008.10445.46943.reportbug@localhost.localdomain>
X-Mailer: reportbug 3.39
Date: Mon, 24 Sep 2007 13:30:08 +0700

Package: libx11-6
Version: 2:1.0.3-7
Severity: normal

(รายละเอียดบั๊กที่เขียน)

-- System Information:
Debian Release: lenny/sid
 APT prefers unstable
 APT policy: (500, 'unstable')
Architecture: amd64 (x86_64)

Kernel: Linux 2.6.22-2-amd64 (SMP w/2 CPU cores)
Locale: LANG=th_TH.UTF-8, LC_CTYPE=th_TH.UTF-8 (charmap=UTF-8)
Shell: /bin/sh linked to /bin/bash

Versions of packages libx11-6 depends on:
ii libc6             2.6.1-5  GNU C Library: Shared libraries
ii libx11-data          2:1.0.3-7 X11 client-side library
ii libxau6            1:1.0.3-2 X11 authorisation library
ii libxdmcp6           1:1.0.2-2 X11 Display Manager Control Protoc
ii x11-common          1:7.3+2  X Window System (X.Org) infrastruc

libx11-6 recommends no packages.

-- no debconf information

คุณก็จัดการตัดแปะโดยเปิด web mail ส่งเมลไปที่ที่อยู่ใน To: ใช้ Subject: ตามนั้น แล้วคัดลอกเนื้อหาที่อยู่ใต้ mail header ทั้งหมดลงไป (ในตัวอย่างข้างต้นคือใต้ Date: ... ลงมา)

จบแล้ว.. ใช้ web mail ก็รายงานบั๊กให้เดเบียนได้เหมือนกัน

อีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจ คือการเซ็นกำกับรายงานด้วย gpg ในกรณีที่คุณมีกุญแจ gpg และต้องการยืนยันว่ารายงานนี้มาจากคุณจริง ก็ใช้ตัวเลือกนี้ใน /etc/reportbug.conf หรือ ~/.reportbugrc ได้:

sign gpg

ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งเมลหรือเขียนลงแฟ้ม reportbug จะเซ็นกำกับข้อความด้วยกุญแจ gpg ปริยายของคุณ

ตอนหน้ามาพูดถึงวิธีการใช้ระบบติดตามบั๊กของเดเบียนกัน

Topic: 
Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้