ช่วยดูหน่อยครับ ทำไมผมคอมไพล์ ntfs-3g ไม่ได้ครับ

ตามข้อความที่มีตามนี้ครับ

nobita@debian:~/ntfs-3g-1.913$ ./configure
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking target system type... i686-pc-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
configure: Setting exec_prefix to /
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of gcc... gcc3
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking whether gcc needs -traditional... no
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking for rm... /bin/rm
checking for ldconfig... /sbin/ldconfig
checking whether ln -s works... yes
checking whether make sets $(MAKE)... (cached) yes
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
checking for BSD-compatible nm... /usr/bin/nm -B
checking how to recognise dependent libraries... pass_all
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking dlfcn.h usability... yes
checking dlfcn.h presence... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking dependency style of g++... gcc3
checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
checking for g77... no
checking for xlf... no
checking for f77... no
checking for frt... no
checking for pgf77... no
checking for cf77... no
checking for fort77... no
checking for fl32... no
checking for af77... no
checking for xlf90... no
checking for f90... no
checking for pgf90... no
checking for pghpf... no
checking for epcf90... no
checking for gfortran... no
checking for g95... no
checking for xlf95... no
checking for f95... no
checking for fort... no
checking for ifort... no
checking for ifc... no
checking for efc... no
checking for pgf95... no
checking for lf95... no
checking for ftn... no
checking whether we are using the GNU Fortran 77 compiler... no
checking whether accepts -g... no
checking the maximum length of command line arguments... 32768
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
checking for objdir... .libs
checking for ar... ar
checking for ranlib... ranlib
checking for strip... strip
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for gcc option to produce PIC... -fPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC works... yes
checking if gcc static flag -static works... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... yes
configure: creating libtool
appending configuration tag "CXX" to libtool
checking for ld used by g++... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking for g++ option to produce PIC... -fPIC
checking if g++ PIC flag -fPIC works... yes
checking if g++ static flag -static works... yes
checking if g++ supports -c -o file.o... yes
checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
appending configuration tag "F77" to libtool
checking for special C compiler options needed for large files... no
checking for _FILE_OFFSET_BITS value needed for large files... 64
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking for FUSE_MODULE... yes
checking for library containing clock_gettime... -lrt
checking for ANSI C header files... (cached) yes
checking ctype.h usability... yes
checking ctype.h presence... yes
checking for ctype.h... yes
checking fcntl.h usability... yes
checking fcntl.h presence... yes
checking for fcntl.h... yes
checking libgen.h usability... yes
checking libgen.h presence... yes
checking for libgen.h... yes
checking libintl.h usability... yes
checking libintl.h presence... yes
checking for libintl.h... yes
checking limits.h usability... yes
checking limits.h presence... yes
checking for limits.h... yes
checking locale.h usability... yes
checking locale.h presence... yes
checking for locale.h... yes
checking mntent.h usability... yes
checking mntent.h presence... yes
checking for mntent.h... yes
checking stddef.h usability... yes
checking stddef.h presence... yes
checking for stddef.h... yes
checking for stdint.h... (cached) yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking stdio.h usability... yes
checking stdio.h presence... yes
checking for stdio.h... yes
checking stdarg.h usability... yes
checking stdarg.h presence... yes
checking for stdarg.h... yes
checking for string.h... (cached) yes
checking for strings.h... (cached) yes
checking errno.h usability... yes
checking errno.h presence... yes
checking for errno.h... yes
checking time.h usability... yes
checking time.h presence... yes
checking for time.h... yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking utime.h usability... yes
checking utime.h presence... yes
checking for utime.h... yes
checking wchar.h usability... yes
checking wchar.h presence... yes
checking for wchar.h... yes
checking getopt.h usability... yes
checking getopt.h presence... yes
checking for getopt.h... yes
checking features.h usability... yes
checking features.h presence... yes
checking for features.h... yes
checking endian.h usability... yes
checking endian.h presence... yes
checking for endian.h... yes
checking byteswap.h usability... yes
checking byteswap.h presence... yes
checking for byteswap.h... yes
checking sys/byteorder.h usability... no
checking sys/byteorder.h presence... no
checking for sys/byteorder.h... no
checking sys/endian.h usability... no
checking sys/endian.h presence... no
checking for sys/endian.h... no
checking sys/param.h usability... yes
checking sys/param.h presence... yes
checking for sys/param.h... yes
checking sys/ioctl.h usability... yes
checking sys/ioctl.h presence... yes
checking for sys/ioctl.h... yes
checking sys/mount.h usability... yes
checking sys/mount.h presence... yes
checking for sys/mount.h... yes
checking for sys/stat.h... (cached) yes
checking for sys/types.h... (cached) yes
checking sys/vfs.h usability... yes
checking sys/vfs.h presence... yes
checking for sys/vfs.h... yes
checking sys/statvfs.h usability... yes
checking sys/statvfs.h presence... yes
checking for sys/statvfs.h... yes
checking sys/sysmacros.h usability... yes
checking sys/sysmacros.h presence... yes
checking for sys/sysmacros.h... yes
checking linux/major.h usability... yes
checking linux/major.h presence... yes
checking for linux/major.h... yes
checking linux/fd.h usability... yes
checking linux/fd.h presence... yes
checking for linux/fd.h... yes
checking linux/hdreg.h usability... yes
checking linux/hdreg.h presence... yes
checking for linux/hdreg.h... yes
checking machine/endian.h usability... no
checking machine/endian.h presence... no
checking for machine/endian.h... no
checking windows.h usability... no
checking windows.h presence... no
checking for windows.h... no
checking syslog.h usability... yes
checking syslog.h presence... yes
checking for syslog.h... yes
checking for stdbool.h that conforms to C99... yes
checking for _Bool... yes
checking whether byte ordering is bigendian... no
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for inline... inline
checking for off_t... yes
checking for size_t... yes
checking for struct stat.st_blocks... yes
checking for struct stat.st_rdev... yes
checking for library containing getmntent... none required
checking whether mbrtowc and mbstate_t are properly declared... yes
checking for working memcmp... yes
checking whether lstat dereferences a symlink specified with a trailing slash... yes
checking whether stat accepts an empty string... no
checking for strftime... yes
checking for utime.h... (cached) yes
checking whether utime accepts a null argument... yes
checking for vprintf... yes
checking for _doprnt... no
checking for atexit... yes
checking for basename... yes
checking for dup2... yes
checking for fdatasync... yes
checking for getopt_long... yes
checking for hasmntopt... yes
checking for mbsinit... yes
checking for memmove... yes
checking for memset... yes
checking for realpath... yes
checking for regcomp... yes
checking for setlocale... yes
checking for setxattr... yes
checking for strcasecmp... yes
checking for strchr... yes
checking for strdup... yes
checking for strerror... yes
checking for strnlen... yes
checking for strtol... yes
checking for strtoul... yes
checking for sysconf... yes
checking for utime... yes
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating include/Makefile
config.status: creating include/ntfs-3g/Makefile
config.status: creating libntfs-3g/Makefile
config.status: creating src/Makefile
config.status: creating src/ntfs-3g.8
config.status: creating config.h
config.status: config.h is unchanged
config.status: executing depfiles commands
nobita@debian:~/ntfs-3g-1.913$

______________________________________________________________________________________________________

nobita@debian:~/ntfs-3g-1.913$ make
make all-recursive
make[1]: Entering directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913'
Making all in include
make[2]: Entering directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/include'
Making all in ntfs-3g
make[3]: Entering directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/include/ntfs-3g'
make[3]: Nothing to be done for `all'.
make[3]: Leaving directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/include/ntfs-3g'
make[3]: Entering directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/include'
make[3]: Nothing to be done for `all-am'.
make[3]: Leaving directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/include'
make[2]: Leaving directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/include'
Making all in libntfs-3g
make[2]: Entering directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/libntfs-3g'
make[2]: Nothing to be done for `all'.
make[2]: Leaving directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/libntfs-3g'
Making all in src
make[2]: Entering directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/src'
make[2]: Nothing to be done for `all'.
make[2]: Leaving directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/src'
make[2]: Entering directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913'
make[2]: Leaving directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913'
make[1]: Leaving directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913'
nobita@debian:~/ntfs-3g-1.913$

______________________________________________________________________________________________________

debian:/home/nobita/ntfs-3g-1.913# make install
Making install in include
make[1]: Entering directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/include'
Making install in ntfs-3g
make[2]: Entering directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/include/ntfs-3g'
make[3]: Entering directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/include/ntfs-3g'
make[3]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
test -z "/usr/local/include/ntfs-3g" || mkdir -p -- "/usr/local/include/ntfs-3g" /usr/bin/install -c -m 644 'attrib.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/attrib.h'
/usr/bin/install -c -m 644 'attrlist.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/attrlist.h' /usr/bin/install -c -m 644 'bitmap.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/bitmap.h'
/usr/bin/install -c -m 644 'bootsect.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/bootsect.h' /usr/bin/install -c -m 644 'collate.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/collate.h'
/usr/bin/install -c -m 644 'compat.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/compat.h'
/usr/bin/install -c -m 644 'compress.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/compress.h' /usr/bin/install -c -m 644 'debug.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/debug.h'
/usr/bin/install -c -m 644 'device.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/device.h'
/usr/bin/install -c -m 644 'device_io.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/device_io.h'
/usr/bin/install -c -m 644 'dir.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/dir.h'
/usr/bin/install -c -m 644 'endians.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/endians.h'
/usr/bin/install -c -m 644 'index.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/index.h'
/usr/bin/install -c -m 644 'inode.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/inode.h'
/usr/bin/install -c -m 644 'layout.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/layout.h'
/usr/bin/install -c -m 644 'lcnalloc.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/lcnalloc.h' /usr/bin/install -c -m 644 'logfile.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/logfile.h'
/usr/bin/install -c -m 644 'logging.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/logging.h'
/usr/bin/install -c -m 644 'mft.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/mft.h'
/usr/bin/install -c -m 644 'mst.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/mst.h'
/usr/bin/install -c -m 644 'ntfstime.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/ntfstime.h' /usr/bin/install -c -m 644 'runlist.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/runlist.h'
/usr/bin/install -c -m 644 'security.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/security.h' /usr/bin/install -c -m 644 'support.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/support.h'
/usr/bin/install -c -m 644 'types.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/types.h'
/usr/bin/install -c -m 644 'unistr.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/unistr.h'
/usr/bin/install -c -m 644 'version.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/version.h'
/usr/bin/install -c -m 644 'volume.h' '/usr/local/include/ntfs-3g/volume.h'
make[3]: Leaving directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/include/ntfs-3g'
make[2]: Leaving directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/include/ntfs-3g'
make[2]: Entering directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/include'
make[3]: Entering directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/include'
make[3]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
make[3]: Nothing to be done for `install-data-am'.
make[3]: Leaving directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/include'
make[2]: Leaving directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/include'
make[1]: Leaving directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/include'
Making install in libntfs-3g
make[1]: Entering directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/libntfs-3g'
make[2]: Entering directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/libntfs-3g'
test -z "//lib" || mkdir -p -- "//lib"
/bin/sh ../libtool --mode=install /usr/bin/install -c 'libntfs-3g.la' '//lib/libntfs-3g.la'
/usr/bin/install -c .libs/libntfs-3g.so.12.0.0 //lib/libntfs-3g.so.12.0.0
(cd //lib & })
(cd //lib & })
/usr/bin/install -c .libs/libntfs-3g.lai //lib/libntfs-3g.la
/usr/bin/install -c .libs/libntfs-3g.a //lib/libntfs-3g.a
chmod 644 //lib/libntfs-3g.a
ranlib //lib/libntfs-3g.a
PATH="$PATH:/sbin" ldconfig -n //lib
----------------------------------------------------------------------
Libraries have been installed in:
//lib

If you ever happen to want to link against installed libraries
in a given directory, LIBDIR, you must either use libtool, and
specify the full pathname of the library, or use the `-LLIBDIR'
flag during linking and do at least one of the following:
- add LIBDIR to the `LD_LIBRARY_PATH' environment variable
during execution
- add LIBDIR to the `LD_RUN_PATH' environment variable
during linking
- use the `-Wl,--rpath -Wl,LIBDIR' linker flag
- have your system administrator add LIBDIR to `/etc/ld.so.conf'

See any operating system documentation about shared libraries for
more information, such as the ld(1) and ld.so(8) manual pages.
----------------------------------------------------------------------
make[2]: Nothing to be done for `install-data-am'.
make[2]: Leaving directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/libntfs-3g'
make[1]: Leaving directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/libntfs-3g'
Making install in src
make[1]: Entering directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/src'
make[2]: Entering directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/src'
test -z "//bin" || mkdir -p -- "//bin"
/bin/sh ../libtool --mode=install /usr/bin/install -c 'ntfs-3g' '//bin/ntfs-3g'
/usr/bin/install -c .libs/ntfs-3g //bin/ntfs-3g
/usr/bin/install -c -d /sbin
ln -s -f //bin/ntfs-3g /sbin/mount.ntfs-3g
make install-exec-hook
make[3]: Entering directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/src'
/sbin/ldconfig
make[3]: Leaving directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/src'
/usr/bin/install -c -d /usr/local/share/man/man8
ln -s -f ntfs-3g.8 /usr/local/share/man/man8/mount.ntfs-3g.8
test -z "/usr/local/share/man/man8" || mkdir -p -- "/usr/local/share/man/man8"
/usr/bin/install -c -m 644 './ntfs-3g.8' '/usr/local/share/man/man8/ntfs-3g.8'
make[2]: Leaving directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/src'
make[1]: Leaving directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913/src'
make[1]: Entering directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913'
make[2]: Entering directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913'
make[2]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
make[2]: Nothing to be done for `install-data-am'.
make[2]: Leaving directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913'
make[1]: Leaving directory `/home/nobita/ntfs-3g-1.913'
debian:/home/nobita/ntfs-3g-1.913#

รบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ดูเหมือนสำเร็จ เพราะติดตั้งไฟล์ต่าง ๆ ครบหมดนี่ครับ

เพียงแต่สงสัยว่าขั้น make ทำไมไม่คอมไพล์อะไรเลย ราวกับว่าเคยคอมไพล์เสร็จมาแล้วรอบหนึ่ง

ผมดาวน์โหลดซอร์ส ntfs-3g-1.913 มาคอมไพล์เองน่ะครับ คอมพ์ไพล์ดูเหมือนได้น่ะครับ แต่ไม่เคยใช้งานได้น่ะครับ เลยต้องลง .deb ตลอด แต่ว่าผมอยากใช้ของใหม่น่ะครับ รบกวนด้วยนะครับ

ที่ใช้ไม่ได้นี่ช่วยแจ้งให้กระจ่างอีกนิดได้มั้ยครับว่าเป็นแบบไหน เช่นเมานท์ไม่ได้ หรือเขียนไม่ได้ หรือมันไม่เมานท์อัตโนมัติหรืออะไร ผมลองคอมไพล์ใช้แล้วเองก็ใช้ได้นะครับ

(ปล. บน Kubuntu นะ)

คือว่ามันไม่ยอมขึ้นใน list ของ synaptics น่ะครับ และก็ทำการ set /etc/fstab แล้วครับ แต่ก็ยังไม่สามารถ mount ฮาร์ดดิส ที่เป็น ntfs ได้น่ะครับ ซึ่งปกติเวลา install อะไรใหม่ ๆ ลงไปมันจะขึ้นที่ synaptics ด้วยใช่ไหมครับ

อ้าว ถ้าคอมไพล์เอง มันก็ไม่ได้ register เข้า database ของ apt หรือ synaptic นะครับ ถือว่าอยู่นอกระบบแพกเกจ

ส่วนเรื่องการ mount ดู log ข้างบน ผมก็ไม่เห็นว่ามันจะติดตั้ง kernel module อะไรนะครับ น่าจะต้องกาศัย driver ของ kernel เองมากกว่า

แต่เห็นติดตั้ง /bin/ntfs-3g คงต้องอ่านเอกสารของตัว ntfs-3g แล้วแหละครับ ว่าเขาให้เรียกใช้ด้วยวิธีไหน

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้