ถามเรื่อง การ adduser ทีละมากๆ

ผมต้องการ adduser ทีละหลายๆคน(1000-2000)อยากทำเป็น File คำสั่งต้องทำเป็นรูปแบบใดครับ

ผมไม่มีความรู้ว่า การเพิ่มผู้ใช้ในระบบมากขนาดนั้น เหมาะสมที่จะใช้ระบบ user ในลินุกซ์ปกติหรือไม่
แต่หากต้องการทำจริง ๆ อาจเขียนสคริปต์ขึ้นมาจัดการเองได้ครับ

ยกตัวอย่างการสร้างสคริปต์อย่างง่ายคือ

 • สร้างไฟล์ข้อมูลของกรุ๊ป มีรูปแบบเป็น GROUPNAME:GID คือ ชื่อกรุ๊ป และไอดีของกรุ๊ป
  $ vi group-data
  mygroup:1001
 • สร้างไฟล์ข้อมูลของยูสเซอร์ มีรูปแบบเป็น GROUPNAME:UID:USERNAME:PASSWORD คือ ชื่อกรุ๊ป ไอดีผู้ใช้ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านตามลำดับ
  $ vi users-data
  mygroup:1011:user1:user1password
  mygroup:1012:user2:user2password
  mygroup:1013:user3:user3password
  ...
 • สคริปต์ตั้งชื่อว่า gen-group-users.sh จะเป็นดังนี้
  $ vi gen-group-users.sh
  #!/bin/bash
  if ! [ -f group-data ]; then
    echo "File $1/group-data not exist"
    exit 1
  fi
  if ! [ -f users-data ]; then
    echo "File $1/user-data not exist"
    exit 1
  fi
  if ! [ $UID == 0 ]; then
    echo "Please run as root"
    exit 1
  fi
  
  SYSGROUP="lp,dialout,cdrom,floppy,audio,video,plugdev,lpadmin,sudo"
  
  #CREATE GROUP
  cat group-data | while read LINE; do
    GROUPNAME=`echo $LINE | cut -d : -f 1`
    GROUPID=`echo $LINE | cut -d : -f 2`
  done
  
  #CREATE USER
  cat users-data | while read LINE; do
    GROUPNAME=`echo $LINE | cut -d : -f 1`
    USERID=`echo $LINE | cut -d : -f 2`
    USERNAME=`echo $LINE | cut -d : -f 3`
    PASSWORD=`echo $LINE | cut -d : -f 4`
    /usr/sbin/useradd -g $GROUPNAME -u $USERID -m -d /home/$USERNAME \
      -G $SYSGROUP -s /bin/bash $USERNAME
    echo $USERNAME:$PASSWORD$SUFFIX >> pass.txt
  
    #FOR SAMBA USER
    #(echo $PASSWORD$SUFFIX ; echo $PASSWORD$SUFFIX) | smbpasswd -a -s $USERNAME
  
  done
  #SET ALL USERS PASSWORD
  /usr/sbin/chpasswd < pass.txt
  rm -rf pass.txt
  

  ทำให้รันได้

  $ chmod 755 gen-group-users.sh

  โดย

  • SYSGROUP เป็นกรุ๊ปของระบบ ที่จะให้ผู้ใช้ในชุดนี้เข้าเป็นสมาชิก
  • -m คือยึดเอาโครงสร้างไดเรกทอรี่ของระบบ (ดูที่ /etc/skel)
  • -s คือให้เชลล์เป็น /bin/bash

  เป็นต้น

สั่งรันด้วยคำสั่ง

$ ./gen-group-users.sh

สิ่งที่สคริปต์นี้ยังขาดคือ

 • การตรวจสอบการมีอยู่ของกลุ่มเก่าและผู้ใช้เก่า
 • หากมีผู้ใช้เก่า ควรลบทิ้งหรือนำข้อมูลใน /home/olduser1 กลับมาใช้หรือไม่
Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้