Software Park เชิญชวนอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ทั้งด้านซอฟต์แวร์ และธุรกิจด้านบริการ ฟรี..

รายละเอียดโครงการ
http://www.swpark.or.th/swp/incu/12.html

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้