Debian Security Advisories

Subscribe to Debian Security Advisories feed
Debian Security Advisories
Updated: 2 hours 57 min ago

DSA-4514 varnish

4 September, 2019 - 00:00
security update

DSA-4513 samba

3 September, 2019 - 00:00
security update

DSA-4512 qemu

2 September, 2019 - 00:00
security update

DSA-4511 nghttp2

1 September, 2019 - 00:00
security update

DSA-4510 dovecot

28 August, 2019 - 00:00
security update

DSA-4509 apache2

26 August, 2019 - 00:00
security update

DSA-4508 h2o

24 August, 2019 - 00:00
security update

DSA-4506 qemu

24 August, 2019 - 00:00
security update

DSA-4507 squid

24 August, 2019 - 00:00
security update

DSA-4505 nginx

22 August, 2019 - 00:00
security update

DSA-4504 vlc

20 August, 2019 - 00:00
security update

DSA-4503 golang-1.11

18 August, 2019 - 00:00
security update

DSA-4502 ffmpeg

16 August, 2019 - 00:00
security update

DSA-4501 libreoffice

15 August, 2019 - 00:00
security update

DSA-4497 linux

13 August, 2019 - 00:00
security update

DSA-4500 chromium

12 August, 2019 - 00:00
security update

DSA-4499 ghostscript

12 August, 2019 - 00:00
security update

DSA-4498 python-django

12 August, 2019 - 00:00
security update

DSA-4496 pango1.0

11 August, 2019 - 00:00
security update

DSA-4495 linux

10 August, 2019 - 00:00
security update

Pages

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้