Debian Security Advisories

Subscribe to Debian Security Advisories feed
Debian Security Advisories
Updated: 1 hour 5 min ago

DSA-4838 mutt

25 January, 2021 - 00:00
security update

DSA-4837 salt

24 January, 2021 - 00:00
security update

DSA-4836 openvswitch

22 January, 2021 - 00:00
security update

DSA-4835 tomcat9

22 January, 2021 - 00:00
security update

DSA-4834 vlc

22 January, 2021 - 00:00
security update

DSA-4833 gst-plugins-bad1.0

18 January, 2021 - 00:00
security update

DSA-4832 chromium

16 January, 2021 - 00:00
security update

DSA-4831 ruby-redcarpet

15 January, 2021 - 00:00
security update

DSA-4830 flatpak

14 January, 2021 - 00:00
security update

DSA-4829 coturn

11 January, 2021 - 00:00
security update

DSA-4828 libxstream-java

7 January, 2021 - 00:00
security update

DSA-4827 firefox-esr

7 January, 2021 - 00:00
security update

DSA-4826 nodejs

6 January, 2021 - 00:00
security update

DSA-4825 dovecot

4 January, 2021 - 00:00
security update

DSA-4824 chromium

1 January, 2021 - 00:00
security update

DSA-4823 influxdb

1 January, 2021 - 00:00
security update

DSA-4822 p11-kit

1 January, 2021 - 00:00
security update

DSA-4821 roundcube

28 December, 2020 - 00:00
security update

DSA-4820 horizon

27 December, 2020 - 00:00
security update

DSA-4819 kitty

26 December, 2020 - 00:00
security update

Pages

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้