Debian Security Advisories

Subscribe to Debian Security Advisories feed
Debian Security Advisories
Updated: 2 hours 53 min ago

DSA-4978 linux

25 September, 2021 - 00:00
security update

DSA-4976 wpewebkit

20 September, 2021 - 00:00
security update

DSA-4975 webkit2gtk

20 September, 2021 - 00:00
security update

DSA-4977 xen

20 September, 2021 - 00:00
security update

DSA-4974 nextcloud-desktop

19 September, 2021 - 00:00
security update

DSA-4973 thunderbird

10 September, 2021 - 00:00
security update

DSA-4972 ghostscript

10 September, 2021 - 00:00
security update

DSA-4970 postorius

9 September, 2021 - 00:00
security update

DSA-4969 firefox-esr

9 September, 2021 - 00:00
security update

DSA-4971 ntfs-3g

9 September, 2021 - 00:00
security update

DSA-4968 haproxy

7 September, 2021 - 00:00
security update

DSA-4967 squashfs-tools

4 September, 2021 - 00:00
security update

DSA-4966 gpac

31 August, 2021 - 00:00
security update

DSA-4965 libssh

31 August, 2021 - 00:00
security update

DSA-4964 grilo

27 August, 2021 - 00:00
security update

DSA-4963 openssl

24 August, 2021 - 00:00
security update

DSA-4962 ledgersmb

23 August, 2021 - 00:00
security update

DSA-4961 tor

23 August, 2021 - 00:00
security update

DSA-4960 haproxy

17 August, 2021 - 00:00
security update

DSA-4959 thunderbird

15 August, 2021 - 00:00
security update

Pages

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้