Debian Security Advisories

Subscribe to Debian Security Advisories feed
Debian Security Advisories
Updated: 1 hour 27 min ago

DSA-5250 dbus

6 October, 2022 - 00:00
security update

DSA-5249 strongswan

6 October, 2022 - 00:00
security update

DSA-5251 isc-dhcp

6 October, 2022 - 00:00
security update

DSA-5248 php-twig

4 October, 2022 - 00:00
security update

DSA-5247 barbican

4 October, 2022 - 00:00
security update

DSA-5246 mediawiki

4 October, 2022 - 00:00
security update

DSA-5245 chromium

2 October, 2022 - 00:00
security update

DSA-5244 chromium

28 September, 2022 - 00:00
security update

DSA-5243 lighttpd

28 September, 2022 - 00:00
security update

DSA-5242 maven-shared-utils

28 September, 2022 - 00:00
security update

DSA-5241 wpewebkit

28 September, 2022 - 00:00
security update

DSA-5240 webkit2gtk

28 September, 2022 - 00:00
security update

DSA-5239 gdal

27 September, 2022 - 00:00
security update

DSA-5238 thunderbird

27 September, 2022 - 00:00
security update

DSA-5237 firefox-esr

23 September, 2022 - 00:00
security update

DSA-5236 expat

22 September, 2022 - 00:00
security update

DSA-5235 bind9

22 September, 2022 - 00:00
security update

DSA-5234 fish

21 September, 2022 - 00:00
security update

DSA-5233 e17

21 September, 2022 - 00:00
security update

DSA-5232 tinygltf

21 September, 2022 - 00:00
security update

Pages

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้