Debian Security Advisories

Subscribe to Debian Security Advisories feed
Debian Security Advisories
Updated: 1 hour 20 min ago

DSA-4354 firefox-esr

12 December, 2018 - 00:00
security update

DSA-4353 php7.0

10 December, 2018 - 00:00
security update

DSA-4352 chromium-browser

7 December, 2018 - 00:00
security update

DSA-4351 libphp-phpmailer

7 December, 2018 - 00:00
security update

DSA-4350 policykit-1

6 December, 2018 - 00:00
security update

DSA-4349 tiff

30 November, 2018 - 00:00
security update

DSA-4348 openssl

30 November, 2018 - 00:00
security update

DSA-4347 perl

29 November, 2018 - 00:00
security update

DSA-4346 ghostscript

27 November, 2018 - 00:00
security update

DSA-4345 samba

27 November, 2018 - 00:00
security update

DSA-4344 roundcube

24 November, 2018 - 00:00
security update

DSA-4343 liblivemedia

23 November, 2018 - 00:00
security update

DSA-4341 mariadb-10.1

19 November, 2018 - 00:00
security update

DSA-4340 chromium-browser

18 November, 2018 - 00:00
security update

DSA-4339 ceph

13 November, 2018 - 00:00
security update

DSA-4338 qemu

11 November, 2018 - 00:00
security update

DSA-4337 thunderbird

10 November, 2018 - 00:00
security update

DSA-4336 ghostscript

10 November, 2018 - 00:00
security update

DSA-4335 nginx

8 November, 2018 - 00:00
security update

DSA-4334 mupdf

4 November, 2018 - 00:00
security update

Pages

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้