Debian Security Advisories

Subscribe to Debian Security Advisories feed
Debian Security Advisories
Updated: 39 min 46 sec ago

DSA-5048 libreswan

15 January, 2022 - 00:00
security update

DSA-5047 prosody

15 January, 2022 - 00:00
security update

DSA-5046 chromium

14 January, 2022 - 00:00
security update

DSA-5045 thunderbird

14 January, 2022 - 00:00
security update

DSA-5044 firefox-esr

13 January, 2022 - 00:00
security update

DSA-5042 epiphany-browser

12 January, 2022 - 00:00
security update

DSA-5043 lxml

12 January, 2022 - 00:00
security update

DSA-5041 cfrpki

11 January, 2022 - 00:00
security update

DSA-5040 lighttpd

11 January, 2022 - 00:00
security update

DSA-5039 wordpress

11 January, 2022 - 00:00
security update

DSA-5037 roundcube

8 January, 2022 - 00:00
security update

DSA-5038 ghostscript

8 January, 2022 - 00:00
security update

DSA-5036 sphinxsearch

6 January, 2022 - 00:00
security update

DSA-5035 apache2

4 January, 2022 - 00:00
security update

DSA-5034 thunderbird

2 January, 2022 - 00:00
security update

DSA-5033 fort-validator

30 December, 2021 - 00:00
security update

DSA-5032 djvulibre

28 December, 2021 - 00:00
security update

DSA-5031 wpewebkit

23 December, 2021 - 00:00
security update

DSA-5030 webkit2gtk

23 December, 2021 - 00:00
security update

DSA-5029 sogo

22 December, 2021 - 00:00
security update

Pages

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้